Veilig en gezond werken

Het arbobeleid van de universiteit is erop gericht u veilig en gezond te laten werken. Zo creëren we de randvoorwaarden voor een prettige werkomgeving, waarin u optimaal uw werk kunt doen en u mentaal en lichamelijk niet te zwaar wordt belast.

Arbobeleid

De universiteit heeft haar arbobeleid vastgelegd in de Arbocatalogus Nederlandse Universiteiten.

Thema’s die hierin aan de orde komen, zijn:

  • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
  • Bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
  • Proefdierallergie (PA)
  • Machineveiligheid (MV)
  • Voorlichting, onderricht en toezicht (VO&T)
  • Klachten van armen, nek en schouders (KANS)
  • Gevaarlijke stoffen (GS)

Werkdruk en duurzame inzetbaarheid

De universiteit spant zich in om ervoor te zorgen dat u gezond en met plezier werkt, en ook kunt blijven werken. Daarom heeft uw universiteit een plan van aanpak opgesteld om de werkdruk te verminderen. Faculteiten en diensten kunnen dit plan verder uitwerken al naar gelang hun behoeften en omstandigheden. Wanneer u voelt dat u het nodig heeft, biedt de universiteit u de mogelijkheid om bijvoorbeeld even gas terug te nemen of tijdelijk minder uren te werken. Over dat laatste vindt u meer details in artikel 5.5 van de cao. Het plan van aanpak wordt gedurende de looptijd van de cao uitgevoerd. Verder kan uw universiteit door de inzet van strategische personeelsplanning blijvend aandacht besteden aan de ontwikkeling van medewerkers en personele bezetting.

Ongewenst gedrag

De universiteit heeft de plicht u als werknemer te beschermen tegen ongewenst gedrag tijdens het werk (cao-artikel 1.12). Daarmee wordt bedoeld: (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. De universiteit heeft een gedragscode om ongewenst gedrag te helpen voorkomen. Een vertrouwenspersoon vangt werknemers op die te maken krijgen met ongewenst gedrag. Ook helpt de vertrouwenspersoon werknemers die zich gediscrimineerd voelen. Daarnaast heeft elke universiteit een ombudsfunctionaris in dienst die een signalerende en adviserende rol heeft.

Aansprakelijkheid

Als werkgever moet de universiteit uw werkplek zo inrichten dat u veilig kunt werken (cao-artikel 1.17). Raakt u tijdens uw werkzaamheden toch gewond of lijdt u op een andere manier schade, dan is de universiteit daarvoor aansprakelijk. Behalve als de universiteit kan aantonen dat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen waren. Of wanneer het aantoonbaar uw eigen schuld was. Brengt u tijdens uw werk onverhoopt schade toe aan de universiteit of aan een ander, dan bent u daarvoor niet aansprakelijk. Tenzij de schade opzettelijk ontstaat of door uw eigen roekeloosheid.

Copyright 2024