Sociale omgeving

Sociale omgeving

Als werkgever zorgt de universiteit voor een veilige werkomgeving. Hiervoor heeft zij een hulpstructuur opgezet waar u terecht kunt met vragen of problemen. Deze hulpstructuur bestaat onder andere uit een vertrouwenspersoon, een geschillencommissie en in sommige gevallen een ombudsman.  Hieronder leest u wanneer u terecht kunt bij welke functie.

Vertrouwenspersoon

De universiteit heeft de plicht u als werknemer te beschermen tegen ongewenst gedrag tijdens het werk (cao-artikel 1.12). Daarmee wordt bedoeld: (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. De universiteit heeft een gedragscode om ongewenst gedrag te helpen voorkomen. Een vertrouwenspersoon vangt werknemers op die te maken krijgen met ongewenst gedrag. Ook helpt de vertrouwenspersoon werknemers die zich gediscrimineerd voelen.

Geschillencommissie

Als u het niet eens bent met een beslissing die uw leidinggevende heeft genomen, dan gaat u hierover in gesprek met elkaar. Het kan voorkomen dat u er samen niet uitkomt. In dat geval kunt u de beslissing voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillencommissie adviseert het college uiteindelijk over een definitieve beslissing. In de commissie zijn zowel werknemers als werkgevers vertegenwoordigd.

De commissie bespreekt de casus alleen als hij gaat over één van de volgende onderwerpen:

  • Uw beoordeling;
  • Het wijzigen van uw functie zonder dit vooraf met u te bespreken;
  • Het niet bevorderen naar de functieschaal;
  • Toekenning, afwijzing, intrekking of terugbetaling van studiefaciliteiten;
  • Het niet verlenen van toestemming voor nevenwerkzaamheden;
  • Het nakomen van salarisafspraken en de uitvoering van het keuzemodel;
  • Het nakomen van verlofafspraken.

Meer informatie vindt u in de sectorale geschillenregeling.

Universitaire ombudsfunctie

Sinds 1 juli 2021 hebben alle universiteiten een universitaire ombudsfunctie. Hier kunt u als medewerker een melding doen over problemen die de vertrouwenspersoon of geschillencommissie niet behandelen. Iedere universiteit bepaalt zelf welke vraagstukken de universitaire ombudsfunctie behandelt en onderzoekt. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina van uw eigen universiteit.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wanneer u bij welke instantie terecht kunt? Raadpleeg dan dit stroomschema van de UNL.

Copyright 2024