Vakantie

Om goed te blijven presteren is het belangrijk tijdig rust te nemen. Hier leest u hoe het zit met het opbouwen en opnemen van vakantie. In 2013 is de vakantieregeling aangepast. Voor vakantie-uren die daarvoor zijn opgebouwd, gelden de oude regels.

Opbouw vakantie-uren

Heeft u een fulltimebaan van 38 uur per week? Dan heeft u recht op 232 vakantie-uren per kalenderjaar. Op het intranet of de website van uw universiteit kunt u bekijken of er voor u nog aanvullende regelingen gelden.

Uitzonderingen

Het aantal vakantie-uren kan in individuele gevallen hoger of lager uitvallen. In artikel 4.7 van de cao leest u wat dit voor u betekent.
In het algemeen geldt:

  • Bent u voor 1 januari 1950 geboren en sinds 1 april 1997 onafgebroken in dienst bij een werkgever die bij het ABP is aangesloten? Dan worden uw vakantie-uren verminderd met 16 uur.
  • Heeft uw werkgever u voor 1 januari 2013 extra vakantie-uren toegekend vanwege uw leeftijd? Dan behoudt u deze extra vakantie-uren jaarlijks tot 1 januari 2018.
    In artikel B.16 van de cao leest u de voorwaarden.

Opbouw vakantie tijdens ziekte

Bent u ziek? Dan bouwt u net zoveel vakantiedagen op als uw gezonde collega’s. Ook tijdens ziekte moet u vakantie opnemen. Uw leidinggevende is er samen met uw arbo-arts voor verantwoordelijk dat u uw vakantie-uren opneemt.

Vakantiedagen opnemen

Wilt u vakantiedagen opnemen? Overleg dan altijd met uw werkgever. Uw werkgever kan uw vakantievoorstel weigeren als hij kan aantonen dat uw vakantie nadelig is voor de instelling. Bijvoorbeeld vanwege een onderwijs- of tentamenperiode. Doet u voor 1 juli zelf geen voorstel om uw vakantie-uren op te nemen? Dan kan uw werkgever een vakantie voor u vastleggen van maximaal vier keer het aantal uren dat u per week werkt.

Vakantiedagen meenemen

Heeft u niet alle opgebouwde vakantie-uren binnen één kalenderjaar opgenomen? Dan kunt u de niet-opgenomen uren meenemen naar het volgende jaar. Deze opgebouwde uren blijven nog maximaal twaalf maanden geldig, tenzij u hier tijdig afspraken over maakt met uw werkgever. Om te voorkomen dat u te veel vakantie-uren opspaart, kan uw werkgever in overleg met u een vakantie voor u plannen. Het kan namelijk nadelig zijn voor de universiteit als u veel uren in één keer opneemt.