Mantelzorg

Zorgt u voor een (chronisch) zieke partner, kind of ander familielid? Dan denkt de universiteit graag met u mee over manieren om dat mogelijk te maken.

 

Zorgverlof

Om mantelzorg te verlenen, kunt u aanspraak maken op kortdurend zorgverlof. U heeft recht op zorgverlof bij ziekte van uw partner, (groot)ouders, (stief-, schoon- of pleeg-)kinderen , broers, zussen, kleinkinderen, huisgenoot of vriend(in) waarvoor thuisverpleging of verzorging noodzakelijk is. Naast kortdurend zorgverlof bestaat er ook langdurend zorgverlof, wanneer u voor een langere periode voor uw familielid moet zorgen. Er bestaan wettelijke richtlijnen voor de doorbetaling van loon bij zorgverlof. Verdere voorwaarden zijn afhankelijk van de individuele afspraken die u met uw werkgever maakt.

 

Wettelijke richtlijnen

De Wet arbeid en zorg bepaalt dat u recht heeft op kortdurend zorgverlof. In een jaar kunt u minstens twee weken (gedeeltelijk) betaald verlof krijgen. U ontvangt minimaal 70% van het wettelijke minimumloon en maximaal 70% van het maximumdagloon, zoals dat staat in artikel 17 lid 1 van de Wet financiering sociale verzekeringen. Wilt u langer dan twee (werk)weken zorgverlof opnemen? Dan kunt u dit in overleg met uw werkgever doen, zolang dit niet in strijd is met het dienstbelang. Er is sprake van een situatie die strijdig is met het dienstbelang als de economische of operationele belangen van de werkgever ernstig schade lijden. Bijvoorbeeld als er geen personeel beschikbaar is om uw uren op te vullen omdat u over exclusieve kennis beschikt of omdat u een functie op hoog strategisch niveau bekleedt.

Copyright 2024