Dienstverbanden

De universiteit onderscheidt verschillende dienstverbanden. In het onderstaande leest u wat de arbeidsvoorwaarden bij universiteiten inhouden, welke rechten u heeft en wat de werktijden zijn.

Arbeidsovereenkomst

Sinds 1 januari 2020 zijn alle medewerkers in dienst bij een universiteit via een arbeidsovereenkomst. Bij het aangaan van een dienstverband wordt een arbeidsovereenkomst opgesteld die tenminste de gegevens omvat zoals vermeld in artikel 2.1 lid 2 van de cao.

 

Functiecontract

Een functiecontract gaat uit van het resultaat in plaats van de bestede tijd. Zo kunt u uw tijd makkelijker indelen en uw werk zelf organiseren. U bent zelf verantwoordelijk voor de invulling van uw arbeids-, rust- en vakantietijden. De belangrijkste regel is: het resultaat moet voldoen aan de afspraak die u met uw leidinggevende heeft gemaakt. Vanaf 1 januari 2024 kan de universiteit alleen nog maar functiecontracten sluiten met het wetenschappelijk personeel en ondersteunend personeel vanaf schaal 11. Meer details vindt u in artikel 4.5 van de cao.

 

 

Niet verplicht

U bent niet verplicht om een functiecontract met de universiteit te sluiten. Dat kan alleen als zowel u als de universiteit hiermee instemt. Sluit u een functiecontract af bij aanvang van uw dienstverband? Dan kunt u binnen drie maanden afzien van het functiecontract zonder dat u daar een reden voor hoeft op te geven.

Arbeidsduur en verlenging tijdelijke contracten

De maximumduur van een tijdelijk dienstverband verschilt per functie, net als het toegestane aantal verlengingen. Afhankelijk van uw functiegroep geldt het volgende:

  • Wetenschappelijk personeel in de functie van U(H)D of hoogleraar: Uitgangspunt is een maximale tijdelijke duur van 18 maanden (nieuw in dienst) of 12 maanden (al in dienst).
  • Overig wetenschappelijk personeel: de totale duur, inclusief eventuele opvolgende dienstverbanden, is maximaal drie jaar. Voor bepaalde functies of werkzaamheden geldt een totale duur van maximaal vier jaar. Deze uitzonderingen vindt u in artikel 2.3 lid 5 van de cao. De universiteit kan een dienstverband voor bepaalde tijd maximaal twee keer verlengen met een nieuw dienstverband voor bepaalde tijd.
  • Ondersteunend personeel en beheerspersoneel: de totale tijdelijke duur is maximaal één jaar. Voor bepaalde functies of werkzaamheden geldt een totale duur van maximaal drie of vier jaar. Deze uitzonderingen vindt u in artikel 2.3 lid 7 van de cao. De universiteit kan een dienstverband voor bepaalde tijd maximaal twee keer verlengen met een nieuw dienstverband voor bepaalde tijd.
  • Promovendi: altijd een dienstverband voor bepaalde tijd voor de beoogde duur van het promotietraject. Dit is in beginsel vier jaar bij een volledige werkweek. Bij een deeltijddienstverband ligt een aangepaste duur voor de hand. Bij aanvang van het dienstverband kan de universiteit eenmalig een dienstverband voor achttien maanden sluiten om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie. Voor promovendi geldt geen maximumaantal opeenvolgende tijdelijke contracten of een maximumduur van de dienstverbanden. Op verzoek van de promovendi wordt het dienstverband worden verlengd met de duur van het zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, (aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof waar gedurende het promotietraject gebruik van is gemaakt.
  • Student-assistenten: altijd een dienstverband voor bepaalde tijd tijdens de studie. Er geldt geen maximumaantal opeenvolgende tijdelijke contracten of een maximumduur van de dienstverbanden voor student-assistenten.
  • Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt: de universiteit kan een dienstverband voor bepaalde tijd na ingang van de AOW-gerechtigde leeftijd maximaal zes keer verlengen binnen een periode van maximaal vier jaar.

Verlenging bij bijzondere omstandigheden

Bij goed presteren en voortzetting van de functie kunt u een dienstverband voor onbepaalde tijd krijgen. Indien uw prestaties niet kunnen worden vastgesteld wegens bijvoorbeeld ziekte, zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of arbeidsongeschiktheid, mag het tijdelijk dienstverband eenmaal voor een maximale duur van twaalf maanden worden verlengd. Indien u gelijksoortige werkzaamheden verricht als bij uw vorige werkgever en de prestaties bij de huidige werkgever niet kunnen worden vastgesteld, dan kan het dienstverband met twaalf maanden worden verlengd.

Copyright 2024