Beloning

Welke beloning krijgt u voor uw werk, hoe zit het met loonsverhoging en wat krijgt u voor overwerk? U leest het hier.

Salarisschaal

Hoe uw salarisschaal is ingericht, vindt u in de financiële arbeidsvoorwaarden (Bijlage A van de cao). Naast uw salaris heeft u recht op vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. U ontvangt 8% vakantie-uitkering over uw totale loon en in november een eindejaarsuitkering van 8,3% van het salaris dat u in dat kalenderjaar heeft ontvangen. Indien u binnen dezelfde organisatie een functie vervult op een lager niveau, geldt voor u de salarisschaal met het lagere functieniveau. Het salaris wordt in dit geval binnen 5 jaar afgebouwd. In artikel 7.5 leest u meer over de voorwaarden van deze afbouwregeling. In artikel 3.4 van de cao leest u meer over de eindejaarsuitkering en in artikel 3.11 staat meer informatie over de vakantie-uitkering.

Functie-indeling

Een overzicht van de functieniveaus vindt u in de functieniveaumatrix. Wilt u bezwaar maken tegen uw functie-indeling? Dan kunt u naar twee aspecten kijken. Vindt u dat uw werkzaamheden in een ander functieprofiel thuishoren of vindt u dat voor uw functie niet het juiste functieniveau gekozen is? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken volgens het bezwarenreglement van het functie-ordeningsysteem UFO.

Loonsverhoging

Loonsverhoging kan totdat u het maximum van uw salarisschaal bereikt. Het is mogelijk om jaarlijks een salarisverhoging te ontvangen, bovenop de loonsverhoging die in de cao is vastgelegd. Als de universiteit vindt dat u uw functie naar behoren vervult, kan uw salaris verhoogd worden tot de volgende stap op de salarisschaal. Als u uw functie zeer goed of uitstekend vervult, is het mogelijk dat uw salaris met een groter bedrag wordt verhoogd. De voorwaarden voor individuele salarisverhoging vindt u in artikel 3.3.

 

 

Overwerk

U heeft recht op een vergoeding voor overwerk als u behoort tot het ondersteunend personeel of beheerspersoneel met een salarisschaal lager dan schaal 11. U krijgt alleen een vergoeding als u overwerkt omdat uw werkgever u dat uitdrukkelijk heeft opgedragen. Er is sprake van overwerk als u werkt buiten uw normale werktijden en wanneer u daarmee uw werktijdfactor (WtF) overschrijdt. Overwerk aansluitend op uw dagelijkse werktijd wordt vergoed als dit meer dan een half uur is. In artikel 3.27 van de cao vindt u de overige voorwaarden voor overwerk. De vergoeding voor uw overwerk bestaat uit compensatie-uren, gelijk aan de tijd dat u overwerkt, plus extra verlof.

 

 

 

Afbouwtoelage voor nachtdiensten

Bent u 57 jaar of ouder? Dan kunt u met ingang van de maand waarin u geen nachtdiensten meer verricht in aanmerking komen voor een afbouwtoelage. Als u in de leeftijdscategorie 57 tot 60 jaar valt en aanspraak wilt maken op de afbouwtoelage dan dient u tijdens een periode van ten minste vijf jaar voor het stoppen van de nachtdiensten elke maand een toelage voor arbeid op ongebruikelijke werktijden te hebben ontvangen.

 

De duur van de afbouwtoelage kent een maximum van drie jaar. Er zijn regels om de duur en de hoogte van de afbouwtoelage te berekenen. Indien u ouder bent dan 60 jaar dan heeft u recht op een blijvende toelage van 75% van de berekeningsbasis als u tijdens een periode van minstens tien jaar voor het stoppen van de nachtdiensten elke maand een toelage voor arbeid op ongebruikelijke werktijden heeft ontvangen. De berekeningsbasis is het gemiddelde bedrag dat u per maand aan nachtdiensttoelagen heeft ontvangen in de twaalf maanden direct voorafgaand aan de datum waarop de blijvende verlaging van het salaris intreedt in verband met het niet meer verrichten van nachtdiensten. De voorwaarden voor de toelage vindt u in artikel 3.28 van de cao.

Extra verlof

De universiteit kent extra compensatie-uren of een bedrag in geld toe voor uw overwerk volgens deze regels:

  • 25% voor overwerkuren op maandag t/m vrijdag tussen 7 uur en 18 uur;
  • 50% voor overwerkuren op maandag t/m vrijdag voor 7 uur of na 18 uur en voor overwerkuren op zaterdag tussen 0 en 16 uur;
  • 100% voor de overwerkuren op zaterdag na 16 uur en voor overwerkuren op zon- en feestdagen.
Copyright 2024