Reorganisatie

Reorganisatie

Bij een reorganisatie aan de universiteit kunnen gedwongen ontslagen vallen. Een organisatiewijziging waarbij gedwongen ontslagen zijn uitgesloten wordt niet langer als reorganisatie gezien. Lees hier wat dit voor u betekent, zodat u weet waar u aan toe bent

 

Sociaal beleid en sociaal plan

Als een reorganisatie ingrijpende gevolgen heeft voor werknemers, geldt er een kader voor sociaal beleid. Onderdeel daarvan is een door de universiteit en de vakbonden overeengekomen sociaal plan. In dit plan staan maatwerkregels voor de reorganisatie. In hoofdstuk 9 van de cao vindt u regels die gelden bij een reorganisatie.

 

Ontslag bij reorganisatie

Door een reorganisatie kunnen functies komen te vervallen. Vervalt een functie, dan is de werknemer die deze vervult in principe met ontslag bedreigd. Dit geldt niet voor werknemers uit de doelgroep van de Participatiewet: zij kunnen niet ontslagen worden omdat de functie vervalt, maar behouden een takenpakket van vergelijkbare aard of omvang.

Boventallig verklaard

U bent boventallig als uw functie door de reorganisatie vervalt. Bent u boventallig verklaard, dan dreigt ontslag.

Ontslagbeschermingstermijn en opzegtermijn

De universiteit mag u niet direct ontslaan als u boventallig bent verklaard. Vanaf de dag dat u te horen krijgt dat ontslag dreigt, geldt namelijk een ontslagbeschermingstermijn. U kunt pas ontslagen worden na afloop van deze ontslagbeschermingstermijn van zeven maanden en drie maanden opzegtermijn (artikel 9.10 van de cao).

Herplaatsingsonderzoek

Tijdens de ontslagbeschermingstermijn onderzoekt de werkgever of er voor u een andere passende functie is binnen of buiten de universiteit. In het kader van dit herplaatsingsonderzoek spreekt u met uw werkgever af welke inspanningen u beiden verricht om de kans op passend werk te vergroten (artikel 9.11 van de cao).

Passende functie

Dreigt er voor u ontslag vanwege een reorganisatie, dan hebt u voorrang bij plaatsing op een passende functie. Meer informatie hierover vindt u in artikel 9.12 en 9.13 van de cao. Een passende functie is een functie die u kunt vervullen, omdat:

  • u de kennis en vaardigheden daarvoor hebt;
  • u de vereiste kennis en vaardigheden met scholing binnen twaalf maanden kunt verwerven;
  • deze functie aansluit bij uw persoonlijkheid, omstandigheden en vooruitzichten.

Mobiliteitspremie

U kunt tijdens de ontslagbeschermingstermijnperiode zelf ontslag nemen. In dat geval heeft u recht op een mobiliteitspremie. Deze premie is afhankelijk van uw brutosalaris, uw aantal dienstjaren en het moment waarop u ontslag neemt. Stel u bent vijf jaar in dienst en neemt in de vierde maand van de ontslagbeschermingstermijn ontslag. Dan ontvangt u een mobiliteitspremie van zes keer uw brutomaandsalaris. Overige voorwaarden leest u in artikel 9.9 van de cao.

Copyright 2024