Vergadering aan ovale tafel

Reorganisatie

Bij een reorganisatie aan de universiteit kunnen gedwongen ontslagen vallen. Lees hier wat dit voor u betekent, zodat u weet waar u aan toe bent.

Sociaal beleid en sociaal plan

Als een reorganisatie ingrijpende gevolgen heeft voor werknemers, geldt er een kader voor sociaal beleid. Onderdeel daarvan is een door de universiteit en de vakbonden overeengekomen sociaal plan. In dit plan staan maatwerkregels voor de reorganisatie. In hoofdstuk 9 van de cao vindt u regels die gelden bij een reorganisatie.

Ontslag en ontslagvolgorde bij reorganisatie

Door een reorganisatie kunnen functies komen te vervallen. Dit geldt niet voor werknemers uit de doelgroep van de Participatiewet: zij kunnen niet ontslagen worden omdat de functie vervalt, maar behouden een takenpakket van vergelijkbare aard of omvang. Vervalt een functie, dan is de werknemer die deze vervult in principe met ontslag bedreigd. Is de functie die komt te vervallen niet uniek, maar vervullen meerdere personen dezelfde of een vergelijkbare functie? Dan wordt volgens een ontslagvolgorde bepaald wie voor ontslag in aanmerking komt. Het moet dan gaan om zogenoemde uitwisselbare functies.

Uitwisselbare functies

Functies zijn uitwisselbaar als deze hetzelfde of met elkaar vergelijkbaar zijn. Uitwisselbare functies zijn qua functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en wat betreft niveau en beloning gelijkwaardig.

Voor de categorie ‘onderling uitwisselbare functies’ geldt bij reorganisatie de volgende ontslagvolgorde:

  • Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, worden als eerste ontslagen.
  • Werknemers met het kortste dienstverband binnen de instelling worden als tweede ontslagen.
  • Bij ontslag van tien of meer werknemers kan de werkgever een ontslagvolgorde per leeftijdsgroep toepassen: 15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar en 55 jaar en ouder.

Als u de werkgever ervan kunt overtuigen dat u zodanige bijzondere kennis of bekwaamheden heeft, dat uw ontslag negatieve gevolgen heeft voor het functioneren van de organisatie(-eenheid), dan kan uw werkgever afwijken van de bovenstaande regels. In artikel 9.9 van de cao leest u hier meer over.

Werkt u bij een bijzondere universiteit, dan geldt bij uitwisselbare functies de ontslagvolgorde uit de Ontslagregeling (Staatscourant 2015, nr. 12685).

Boventallig verklaard

U bent boventallig als uw functie door de reorganisatie vervalt of als u op grond van de ontslagvolgorde voor ontslag in aanmerking komt. Bent u boventallig verklaard, dan dreigt ontslag.

Ontslagbeschermingstermijn en opzegtermijn

De universiteit mag u niet direct ontslaan als u boventallig bent verklaard. Vanaf de dag dat u te horen krijgt dat ontslag dreigt, geldt namelijk een ontslagbeschermingstermijn. U kunt pas ontslagen worden na afloop van deze ontslagbeschermingstermijn van tien maanden en drie maanden opzegtermijn (artikel 9.11 van de cao).

Herplaatsingsonderzoek

Tijdens de ontslagbeschermingstermijn onderzoekt de werkgever of er voor u een andere passende functie is binnen of buiten de universiteit. In het kader van dit herplaatsingsonderzoek spreekt u met uw werkgever af welke inspanningen u beiden verricht om de kans op passend werk te vergroten (artikel 9.12 van de cao).

Passende functie

Dreigt er voor u ontslag vanwege een reorganisatie, dan hebt u voorrang bij plaatsing op een passende functie. Meer informatie hierover vindt u in artikel 9.12a en 9.13 van de cao. Een passende functie is een functie die u kunt vervullen, omdat:

  • u de kennis en vaardigheden daarvoor hebt;
  • u de vereiste kennis en vaardigheden met scholing binnen twaalf maanden kunt verwerven;
  • deze functie aansluit bij uw persoonlijkheid, omstandigheden en vooruitzichten.

Mobiliteitspremie

U kunt tijdens de ontslagbeschermingstermijnperiode zelf ontslag nemen. In dat geval heeft u recht op een mobiliteitspremie. Deze premie is afhankelijk van uw brutosalaris, uw aantal dienstjaren en het moment waarop u ontslag neemt. Stel u bent vijf jaar in dienst en neemt in de vierde maand van de ontslagbeschermingstermijn ontslag. Dan ontvangt u een mobiliteitspremie van zes keer uw brutomaandsalaris. Overige voorwaarden leest u in artikel 9.8a van de cao.