Dienstverbanden

De universiteit onderscheidt verschillende dienstverbanden. Hier leest u wat dat voor u als werknemer inhoudt. Wat is de maximale arbeidsduur, wat is een functiecontract en wat verandert er vanaf 1 juli 2016?

Arbeidsovereenkomst of aanstelling

Bij bijzondere universiteiten krijgt u een arbeidsovereenkomst en bij een openbare universiteit een aanstelling. Dit kunt u zien in de brief die u heeft gekregen toen u in dienst trad. Een aanstelling is een eenzijdig besluit van de universiteit om iemand in dienst te nemen. Een openbare universiteit is een overheidsorgaan en valt onder de Ambtenarenwet. Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen de werkgever en de werknemer over de arbeidsverhouding. U valt dan onder het Burgerlijk Wetboek. De cao geldt voor werknemers met een arbeidsovereenkomst of een aanstelling. Sommige hoofdstukken bevatten specifieke bepalingen voor openbare en bijzondere universiteiten.

Functiecontract

Een functiecontract gaat uit van resultaat in plaats van de bestede tijd. Zo kunt u uw tijd makkelijker indelen en uw werk zelf organiseren. U bent zelf verantwoordelijk voor de invulling van uw arbeids-, rust- en vakantietijden. De belangrijkste regel is: het resultaat moet voldoen aan de afspraak die u met uw leidinggevende heeft gemaakt. Tijdens de looptijd van de huidige cao kan de universiteit functiecontracten sluiten met het wetenschappelijk personeel. Dit geldt ook voor ondersteunend personeel en beheerspersoneel vanaf schaal 11. Meer details vindt u in artikel 4.4a van de cao.

Niet verplicht

U bent niet verplicht om een functiecontract met de universiteit te sluiten. Dat kan alleen als zowel u als de universiteit hiermee instemmen. Sluit u een functiecontract af bij aanvang van uw dienstverband? Dan kunt u binnen drie maanden afzien van het functiecontract zonder dat u daar een reden voor hoeft op te geven.

Arbeidsduur tijdelijke contracten

De maximumduur voor opeenvolgende dienstverbanden verschilt per functie. Tot 1 juli 2016 geldt dat de universiteit een langere tijdelijke duur voor een dienstverband kan afspreken voor het wetenschappelijk personeel. Het dienstverband mag maximaal twee keer verlengd worden. De tijd dat u werkzaam bent geweest als promovendus of student-assistent telt niet mee bij het aantal of de duur van tijdelijke dienstverbanden.

De maximale arbeidsduur voor tijdelijke contracten:

  • Zes jaar voor het wetenschappelijk personeel.
  • Drie jaar voor ondersteunend personeel en vier jaar als het dienstverband wordt betaald met tijdelijke externe middelen.
  • Voor promovendi is het dienstverband vanwege het opleidingskarakter altijd tijdelijk.

Vanaf 1 juli 2016

Afhankelijk van uw functiegroep geldt het volgende voor de duur en het aantal verlengingen van uw opeenvolgende dienstverbanden voor bepaalde tijd vanaf 1 juli 2016:

  • Wetenschappelijk personeel: de totale duur, inclusief eventuele opvolgende dienstverbanden, is maximaal twee jaar. Als er sprake is van een situatie zoals genoemd in Bijlage L van de cao, geldt een totale duur van maximaal vier jaar. Een dienstverband voor bepaalde tijd kan maximaal twee keer worden verlengd met een nieuw dienstverband voor bepaalde tijd.
  • Ondersteunend personeel en beheerspersoneel: de totale duur, inclusief eventuele opvolgende dienstverbanden, is maximaal twee jaar. Als er sprake is van een situatie zoals genoemd in Bijlage L van de cao, geldt een totale duur van maximaal drie of vier jaar. Een dienstverband voor bepaalde tijd kan maximaal twee keer worden verlengd met een nieuw dienstverband voor bepaalde tijd.
  • Promovendi: altijd een dienstverband voor bepaalde tijd voor de beoogde duur van het promotietraject. Bij aanvang van het dienstverband kan er eenmalig een dienstverband voor 18 maanden worden gesloten om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie. Voor promovendi geldt geen maximumaantal opeenvolgende tijdelijke contracten of een maximumduur van de dienstverbanden.
  • Student-assistenten: er geldt geen maximumaantal opeenvolgende tijdelijke contracten of een maximumduur van de dienstverbanden voor student-assistenten.