Rechter

Ontslag

Wat betekent het voor u als u ontslagen wordt? Dat is afhankelijk van de reden van uw ontslag, uw dienstverband en van de soort universiteit waarvoor u werkt.

Ontslag tijdelijk dienstverband

Bij een tijdelijk dienstverband gelden er verschillende regels voor openbare en bijzondere universiteiten. Heeft u een tijdelijk dienstverband bij een openbare universiteit? Dan kan de universiteit uw dienstverband tussentijds opzeggen op basis van een redelijke grond. Redelijke gronden zijn onder andere langdurige arbeidsongeschiktheid, bedrijfsbeëindiging of ongeschiktheid voor een functie. Ook kunt u zelf tussentijds ontslag nemen. Dit staat in artikel 8.3 van de cao beschreven. Aan bijzondere universiteiten gelden hiervoor andere regels, zoals de verplichting van een ontslagvergunning. U leest deze en andere voorwaarden in artikel 8.11 van de cao.

Opzegtermijnen tijdelijk dienstverband

Een tijdelijk contract hoeft niet verlengd te worden. Bij een eventuele tussentijdse beëindiging van een tijdelijk contract gelden de volgende opzegtermijnen:

  • Drie maanden als u minimaal twaalf maanden onafgebroken in dienst bent geweest.
  • Twee maanden als u tussen de zes en twaalf maanden in dienst bent.
  • Eén maand als u korter dan zes maanden in dienst bent.

Ontslag vast dienstverband

Ook bij een vast dienstverband geldt dat uw werkgever u alleen kan ontslaan op basis van een redelijke grond. Als uw werkgever van plan is het dienstverband te beëindigen omdat u onbekwaam of ongeschikt bent voor uw functie, dan moet hij eerst onderzoeken of er andere werkzaamheden voor u zijn die beter bij u passen. Schiet u door uw eigen toedoen tekort in uw werkzaamheden, dan hoeft dit niet. Let op: bij een reorganisatie gelden andere regels voor ontslag!

Voor werknemers van een bijzondere universiteit geldt het arbeidsrecht. Op grond daarvan kan uw vaste dienstverband worden beëindigd vanwege het vervallen van uw functie om bedrijfseconomische redenen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een reorganisatie. Na minimaal twee jaar langdurige ziekte kan de universiteit u ook ontslaan. De universiteit moet daarvoor wel een vergunning aanvragen bij het UWV en een opzegtermijn in acht nemen. Zijn er andere redenen om uw vaste dienstverband te beëindigen, zoals disfunctioneren, regelmatig ziekteverzuim of een verstoorde arbeidsrelatie? Dan kan de universiteit bij de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen.

Opzegtermijnen vast dienstverband

Bij ontslag uit een vast dienstverband gelden de volgende opzegtermijnen:

  • Drie maanden als u minimaal twaalf maanden onafgebroken in dienst bent geweest.
  • Twee maanden in andere gevallen.

Werkloos

Wordt u binnenkort werkloos? Op de webpagina Werkloos staat op welke uitkeringen u recht heeft en hoe u deze aan kunt vragen.